Rekreasyon

Rekreasyonda Liderlik

Rekreasyonda Liderlik

Rekreasyonda Liderlik ; Endüstrileşme ve gelişme ile beraber elde edilen ve kullanma derecesi devamlı yükselen boş zaman kavramı ve onun kişisel, toplumsal mutluluk yaratacak şekilde kullanılması, rekreasyon liderliğini ön plana çıkarmış ve önemini arttırmıştır (Karaküçük, 1995). Yönetim kademelerinde, örgütlerin giderek büyümeleri, çeşitli alanlarda ve kendi içlerinde uzmanlaşmaları, iş bölümünün artması, örgüt içi karmaşık kişisel ilişkilerin oluşmasına yol açmıştır. Böylece iletişimin gerekliliği ve grup çalışmalarının önemi ortaya çıkmış ve yöneticilerde yeni beceriler, özellikler aranmaya başlanmıştır (Ergun, 1981). Bu değerler de, yönetimde liderlik anlayışının ön plana çıkmasını gerektirmiştir.

Rekreasyonda Liderlik

Köklü bir bilimsel geçmişe sahip olan yönetim bilimi içerisinde, liderlik konusunda birçok inceleme ve araştırma ortaya konduğu ifade edilmektedir. Karaküçük (1995) rekreasyonel etkinliklerde gerçekleştirilen liderlik fonksiyonunu inceleyebilmek için, rekreasyon liderliğin de temelini oluşturabilecek bu araştırmalarından yararlanılabileceğinden söz etmektedir. Yönetim alanı içerisinde incelenen ve yönetim açısından son derece önem taşıyan genel liderlik ile boş zamanları değerlendirme açısından önem taşıyan rekreasyonel liderlik, liderden beklenilen fonksiyonlar açısından fazla bir fark taşımamaktadır. Rekreasyon liderliğinde önemli olan noktalar ile genel liderlik rolü için düşünülen noktalar arasında bir paralellik bulunduğu ifade edilmektedir. Rekreasyon liderinden de beklenilen; grup üyelerine mutluluk yaşatmak, gruba üye olmaktan tatmin sağlamalarına yardımcı olmak, üyelerine belirli etkinliklere yönlendirmek, yol göstermek ve etkilemektir (Karaküçük, 1995).

Batılı ülkelerde ve toplumlarda rekreasyon liderliğinin ayrı bir meslek dalı haline geldiği görülmektedir. Bu toplumlarda görev yapan liderlerin, bireyleri yeni etkinliklere katmaya, ilgilerini geliştirmeye ve etkinliklerden zevk almalarını sağlamaya yönelik bir eğitim aldıkları görülmektedir (Kılbaş, 2001).

Rekreasyonda Liderlik

Rekreasyonda Liderlik

Rekreasyonda Liderlik…

Rekreasyon uygulamalarının en temel noktalarından birini oluşturmakta ve bu uygulamaların başarıya ulaşması ve yaşaması için hayati önemi olan bir fonksiyon taşımaktadır. Bu nedenle rekreasyon planlamalarında görev alan kamu veya sektör uygulayıcıları, liderlik ile ilgili yeni kaynakları araştırmak, ortaya çıkarmak, liderlerin yetenek ve becerilerini geliştirmek için her seviyede eğitime büyük önem vermek durumundadırlar (Karaküçük, 1995).

İnsanların boş zamanlarını değerlendirme ihtiyaçlarına cevap verecek organizasyonlarda, işletmelerin sürekli büyüme eğilimi göstermeleri ve karmaşık yapının artması, liderlere duyulan ihtiyacın boyutlarını da arttırmaktadır. Organizasyonların teknik, ekonomik, toplumsal ve siyasal özellikleri, bir rekreasyon liderinden beklenecek yenilik bulma, yaratıcılık, hayal gücü gibi özellikleri ile beraber ancak bir fonksiyonel değer oluşturmaktadır (Karaküçük, 1995).

Rekreasyon liderinden beklenen, üyelerin mensubu oldukları gruptaki etkinliklere katılımdan zevk almalarını sağlamak, üyelere yol göstermek, onları faaliyetlere yönlendirmek ve etkilemek olarak ifade edilmektedir (Hacıoğlu ve ark., 2003).Dünyada gittikçe yaygınlaşan ve gelişen bilimsel haberleşme araçlarındaki gelişmeler ve diğer modern teknoloji kullanımlarının, genel anlamda kullandığımız liderliğe ihtiyacı azalttığı şeklinde bir görüş ileri sürülmektedir (Eren, 1991). Ancak rekreasyon liderliğine olan talebin sürekli arttığı söylenebilir. İnsanların modern teknolojinin yarattığı ortamdan kaçmaları, boş zaman olgusunun değerini arttırmaktadır. Rekreasyon etkinliklerinin yoğunluğu ve çeşitliliği sürekli çoğalmaktadır. Dolayısıyla, rekreasyon liderliği ihtiyacı da aynı oranda artış göstermektedir. Çağımızda, rekreasyon etkinliklerinde ortaya çıkan çeşitlilik ve amaç farklılıklarının giderek bir zenginliği sergilemesi, toplumun rekreasyon liderine olan talebini arttırdığı ifade edilmektedir (Karaküçük, 1995).

 

Yazar hakkında

Fikret Kayhalak

Rekreasyon Lideri, Otizm Spor Eğitmeni, Antrenör, Sosyal Medya Uzmanı

Yorum yaz