Rekreasyon

Girişimcilik Kavramı (Nedir, Nasıl olunur)

Girişimcilik

Girişimcilik kavramı, girişimcilerin risk alma, fırsatları kovalama, hayata geçirme ve yenilik yapma, yeterli çaba ve zaman tahsis edilerek, finansal, fiziksel ve sosyal kaynakları kullanarak ve risklere katlanılarak parasal ödüller, kişisel tatmin ve bağımsızlık elde edilerek yeni bir değer yaratma süreci olarak tanımlanmaktadır. (Hisrich ve Peters,1998) Morrison ve arkadaşları tarafından girişimciliğin esası yaratıcılık ve yenilikçilik ile değişimi başlatmak olarak görülürken (Morrison vd.,2005: 9), Drucker girişimciliği, bir amaca yönelik değişim yaratma çabaları ile farklı strateji ve yöntem uygulanması olarak tanımlamaktadır (Drucker, 1993).

Girişimcilik tanımı hakkında literatürde bazı farklılıklar olsa da risk alma, fırsatları yakalama, yeni bir iş kurma, yeni ürün üretme gibi unsurların bütün tanımlar ortak noktalarını oluşturduğu gözlemlenmektedir. Çünkü girişimcilik, kaos ve karmaşıklık içerisinde kendine güvenmek, yenilik yaparak risk almaktır. (Jaafar vd., 2011:829).

McClelland’a (1961) göre girişimciyi tanımlamada sosyal bilimcilerin üzerinde birleştikleri noktalar;

 • (a) belirli konularda yetenekli olma ve kar için riskleri göze alabilme;
 • (b) enerjik bir kişilik;
 • (c) kişisel sorumluluk duygusuna sahip olma;
 • (d) verdiği kararların başarısını para ile ölçebilme yeteneği;
 • (e) gelecek hakkında sağlam tahminler yapabilme
 • (f) organizasyon yeteneği

ve nihayet kendilerine itibar sağlama ve aldıkları risk karşılığında kişisel yarar elde etmedir. (İlhan, 2005).

Long (1983) ise girişimcilik tanımlarının üç ortak yönünü tespit etmiştir. Bunlar;

 • (1) belirsizlik ve risk,
 • (2) bğtünleşik yönetsel beceri ile
 • (3) yaratıcılık ve fırsatçılıktır. (Long, 1983)
Girişimcilik

Girişimcilik

Girişimcilik kavramının genel olarak yenilik, esneklik dinamiklik, risk alma, yaratıcılık ve gelişim odaklı olma gibi ifade edildiği görülmektedir. (Stevenson ve Gumpert, 1991). Girşimcilik tanımlarının hemen hepsinin üzerinde fikir birliğine vardığı husus girişimciliğin; insiyatif kullanma, kaynakları pratiğe dönüştürme, sosyal ve ekonomik mekanizmaların organizasyonu, risk üstlenme ya da başarısızlığı göze almadır (Hisrich ve Peters,1998:9).

Girişimciliği; bireysel özellikler yetenekler ve tecrübeler, girişimciliğe genel bir çerçeve sağlayan ekonomik yapı ve iş ortamı ile girişimcinin doğup büyüdüğü ve yaşamaya devam ettiği sosyo-kültürel yapı etkilemektedir. Bu faktörler yalnıza girişimciliği değil birbirlerini de etkilemekte ve aynı zamanda girşimcilikten de etkilenmektedir. Girşimcilik tanımında yenilik vardır ve bu yenilik mevcut kaynakların yeni bir birleşimi ifade eder, diğerr bir deyişle:

 • yeni bir malın ya da servisin üretimi
 • yeni bir üretim metdonun geliştirilmesi,
 • yeni bir pazarın oluşturulması,
 • yeni bir hammadde kaynağının bulunması ve
 • endüstrinin yeniden yapılandırlması yeniliktir. (Çetindamar, 2002).

Kaya, Sabri. (2016) Rekreasyon Bilimi. Suat Karaküçük (Ed.) Spor ve Rekreasyon Temelli Bakış (s.253 – 254) Ankara: Gazi Kitapevi

 

Yazar hakkında

Fikret Kayhalak

Rekreasyon Lideri, Otizm Spor Eğitmeni, Antrenör, Sosyal Medya Uzmanı

Yorum yaz